Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers van kracht

Het doel van deze wet? De arbeidsvoorwaarden waarborgen van werknemers van Europese bedrijven waarvoor zij tijdelijk in Nederland werken.

Sinds kort is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie van kracht. Het doel van deze wet? De arbeidsvoorwaarden waarborgen van werknemers van Europese bedrijven waarvoor zij tijdelijk in Nederland werken. Tevens wordt de controle op het naleven van deze arbeidsvoorwaarden gemakkelijker. Met deze wet komen de handhavingsrichtlijn en de Europese detacheringsrichtlijn samen. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) is ingetrokken.

Arbeidsvoorwaarden gewaarborgd

Alle bedrijven in de Europese Unie die tijdelijk met personeel in ons land komen werken, krijgen te maken met deze wet. De arbeidsvoorwaarden die voor dit personeel worden gewaarborgd zijn het minimumloon en vakantiebijslag, de arbeidsomstandigheden, de arbeids- en rusttijden, het minimumaantal vakantiedagen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden van de cao, zoals loon en uitbetaling, gaan eveneens op wanneer er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is. Buitenlandse werknemers die voor een buitenlands bedrijf in Nederland werken, hebben dan met deze wet niet alleen recht op het minimumloon, maar bijvoorbeeld ook op het loon dat volgens de cao bij zijn of haar functie hoort.

Controle op naleving van de wet

Door de invoering kan er beter gecontroleerd worden op de arbeidsvoorwaarden binnen bedrijven. Leeft een bedrijf de wet niet na? Dan legt Inspectie SZW een boete op. Door deze wet is het mogelijk om deze opgelegde boetes ook buiten de grens te innen. Bedrijven moeten aan een aantal zaken kunnen voldoen voor het correct naleven van de wet. Zo moeten ze aan kunnen tonen dat hun werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Dit kan aan de hand van loonstroken, welke aanwezig moeten zijn op de werkplek, evenals een arbeidstijdenoverzicht. Daarnaast moet elk bedrijf een contactpersoon hebben die als aanspreekpersoon fungeert. Ten slotte is er sprake van een inlichtingenverplichting aan Inspectie SZW en een meldingsplicht voor dienstverleners uit het buitenland die in Nederland een klus komen doen.