CAO-wijziging kraamverlof/geboorteverlof in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Wetswijziging WIEG extra informatie kraamverlof, geboorteverlof in NBBU cao voor uitzendkrachten

Bij deze willen wij u graag informeren over de uitwerking van de wetswijziging in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Wij hebben u eerder geïnformeerd dat per 1 januari 2019 de volgende wetswijziging in werking treedt ten aanzien van kraamverlof/geboorteverlof:

Na de bevalling van de echtgenote heeft de werknemer (partner) gedurende vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof van de arbeidsduur van een week met behoud van het volledige loon. De werknemer kan het verlof in een keer opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling.
Momenteel hebben uitzendkrachten recht op twee dagen geboorteverlof.
 
Omdat er bij deze wetswijziging een overgangsregeling mogelijk is tot en met 31 mei 2019 (einde looptijd cao) en wij in samenspraak met vakbond LBV hiervan gebruik zullen maken, geldt het volgende van 1-1-2019 tot en met 31-5-2019, hierbij wordt onderscheid gemaakt naar soort uitzendovereenkomst:
 

  1. Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding:

Voor uitzendkrachten met uitzendovereenkomsten met uitzendbeding blijft gelden dat er sprake is van twee dagen geboorteverlof, ook het reserveringspercentage van kort verzuim/bijzonder verlof waaronder het geboorteverlof valt, blijft ongewijzigd.
 

  1. Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding voor bepaalde of onbepaalde tijd:

Voor uitzendkrachten met uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding geldt met ingang van 1-1-2019 dat de uitzendkracht recht heeft op geboorteverlof met behoud van het feitelijk loon (eventueel te verhogen met de wachtdagcompensatie) van eenmaal de arbeidsduur per week gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling (dit conform artikel 4:2 Wet Arbeid en Zorg).
 
In de cao voor uitzendkrachten zullen wij het bovenstaande vastleggen in artikel 26 lid 1.
We zullen de komende periode naar de verdere uitwerking van geboorteverlof kijken per 1 juni 2019. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
 
Voor alle wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten per 1 januari 2019 kunt de NBBU website bezoeken: https://www.nbbu.nl/nieuws/wijzigingen-cao-voor-uitzendkrachten-per-1-januari-2019/

 

Bron: NBBU